VTA - intern produksjon

VTA -varig tilrettelagt arbeid på Stavne har 10 tiltaksplasser og inntil 15 ansatte med uføretrygd.

Målgruppa er personer som vil bruke sin arbeidsevne og ønsker tilhørighet på arbeidsmarkedet. Arbeidstakerne blir fast ansatt i foretaket innefor rammene for VTA. Det gis mulighet for å tjene inntil 1 G (grunnbeløpet i folketrygden.) Sentrale arbeidsområder er snekkerverksted og konteinermontering. Andre arbeidsoppgaver kan tilrettelegges ut fra ønsker og interesser.

Hva er varig tilrettelagt arbeid

Hvis du får uføretrygd og har behov for arbeid i en skjermet virksomhet, kan du få tilbud om varig tilrettelagt arbeid med arbeidsoppgaver som er tilpasset deg. Dette kan også være enkeltplasser i ordinære virksomheter.

Hvem kan få varig tilrettelagt arbeid?

Varig tilrettelagt arbeid kan være aktuelt for deg som har, eller i nær framtid forventer å få innvilget uføretrygd og trenger spesiell tilrettelegging og oppfølging. Som deltaker i varig tilrettelagt arbeid er du er arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven, og du skal ha en arbeidskontrakt.

Hva inneholder varig tilrettelagt arbeid?

Arbeidet skal bidra til å utvikle ressursene dine gjennom tilrettelagt arbeid, og til å kvalifisere deg til vanlig jobb ved produsere varer og tjenester.

Du kan også få permisjon fra skjermet virksomhet for å prøve deg på en vanlig arbeidsplass (hospitering). Formålet med hospitering er å legge til rette for en overgang fra skjermet til ordinær virksomhet. Du kan få permisjon for inntil seks måneder for å hospitere.

Varighet

Tiltaket er ikke tidsbegrenset. NAV skal likevel vurdere jevnlig om det kan være aktuelt med andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller ordinært arbeid.

Nyttig å vite

Du får uføretrygd etter folketrygdloven.

Hva tilbyr vi på Stavne

Snekker’n

Avdelingen driver produksjon av diverse treprodukter som villmarksmøbler, kiler, skilt og andre produkter på bestilling. De som liker å arbeide med trematerialer trives godt på Snekker’n. Det gis kompetansegivende opplæring i bruk av maskiner og verktøy knyttet til trevareproduksjon.

Containermontering

Avdelingen driver containermontering på oppdrag fra Renholdsverket. Arbeidstakerne er med på hele prosessen fra mottak av konteinerne i 'flatpakker', montering og til utkjøring til angitt adresse.

VTA ansatte kan gå videre ut i en arbeidsplass i ordinært arbeidsliv.

Interesserte kan ta kontakt med lokalt NAV kontor eller Stavne direkte.

Kontaktperson for VTA på Stavne er: Kenneth Urdshals

DSC 0070DSC 0032massebilder8

solidrausspenstig

Partner

   nav   trondheim-kommune  assurancearbeidinkludering sh       læreplassmerke1            MFT