Brukermedvirkning

Alle brukere av Stavne AK skal oppleve at de blir tatt på alvor, og at deres interesser blir ivaretatt. De skal ha anledning til å dele erfaringer med andre, og de skal kunne føle deg trygg på at de blir ivaretatt på en god måte.

I løpet av tiltaksperioden vil Stavnes brukere bli bedt om å delta i en brukerundersøkelse som vil hjelpe oss med å forbedre kvaliteten på tilbudet Stavne gir.

Brukerråd

Jobbsøkere ved Stavne har rett til å bli hørt. Stavne har et eget brukerråd sammensatt av representanter for brukere av tilbudene ved Stavne, samt fra organisasjoner som representerer brukernes interesser og behov.

Sekretær for Brukerrådet kan du nå på telefon 95285624.

Handlingsplan og rapportering til NAV

Handlingsplanen er en samarbeidsavtale mellom jobbsøker og Stavne, der målsettingen med tiltaket konkretiseres. Planen tar utgangspunkt i den avtalen som er gjort med NAV, og vil inneholde de aktiviteter og gjøremål som er nødvendig for at jobbsøkere skal kunne komme ut i arbeid. En forutsetning for samarbeidet er at deltakere er aktive selv i utarbeidelse og gjennomføring av planen. Handlingsplaner lages i samarbeid mellom jobbsøker og jobbkonsulent. Planen skal evalueres jevnlig. Evalueringen danner grunnlag for videre tiltaks- og kvalifiseringsløp.
NAV vil ha jevnlig tilbakemelding om framdrift i tiltaksprosessen. Dette skjer i evalueringsmøter og skriftlige periodiske rapporter. Rapportene skrives av jobbkonsulent, og handler om det som er oppnådd i tiltaksperioden. Rapporten blir gjennomgått i fellesskap før den sendes NAV. Bruker skal høres hvis det er innvendinger mot det som står i rapporten.

Brukerundersøkelse

Gå til undersøkelse: AB / APS / VTA

solidrausspenstig

Partner

   nav   trondheim-kommune  assurancearbeidinkludering sh       læreplassmerke1            MFT