Vedtekter for Stavne Trondheim KF

§ 1 Lovgrunnlag

Vedtektene er godkjent av bystyret med hjemmel i lov av 25.september 1992 nr. 107, Kommuneloven kapittel 11, § 62. Senterets driftsform vil være kommunalt foretak. Foretakets forretningskontor er i Trondheim.

§ 2 Formål

Foretaket har som formål å gi arbeidssøkere med bistandsbehov arbeidspraksis og/eller hensiktsmessig og nødvendig tilrettelagt oppfølging i form av avklaring, intern arbeidstrening og arbeidspraksis i det ordinære arbeidsliv. Foretaket skal tilrettelegge forholdene slik at deltakerne kan prøve ut og utvikle sine ressurser ut fra en målsetting om videreføring til ordinær jobb, skole-/utdanningssituasjon eller over i annet egnet tiltak eller behandlingstilbud.

Foretaket skal også drive rehabiliteringstiltak overfor målgrupper som trenger tettere og bredere oppfølging enn det som er innenfor rammene for arbeidsrettede tiltak. Foretaket har sin faglige tilknytning til ulike metoder innen attføringsfaglig og sosialfaglig arbeid med utgangspunkt i individuell og helhetlig oppfølging ut fra den enkeltes behov.

Foretaket er tiltaksarrangør for NAV og Trondheim kommune samt at foretaket utvikler og drifter prosjektrettede rehabiliteringstiltak på oppdrag fra statlige direktorat.

Foretaket er økonomisk basert på salg av tiltaksplasser til NAV, avtale med Trondheim kommune og drift av andre rehabiliteringstiltak.

§ 3 Styret

Foretaket skal ha et styre med syv medlemmer som sitter for en periode på to år. Bystyret velger fem av medlemmene, inkludert styrets leder og nestleder. To av styremedlemmene velges av og blant de ansatte. Styret er vedtaksført når minst fire medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er styrelederens stemme avgjørende. Det skal ikke være vararepresentanter.

Rådmannen i Trondheim kommune har observatør i foretakets styre. Observatør har møte og talerett, men ikke stemmerett.

Styret innkalles til møte så ofte som styreleder, direktør eller minst 1/3 av styremedlemmene, finner det nødvendig.

Styret bør ha kompetanse innenfor følgende områder: ledelse, administrasjon, økonomi, jus, brukererfaring fra arbeidsmarkedstiltak, kompetanseutvikling, attføring og sosialt arbeid.

Foretakets direktør er ikke medlem av styret, men har møte- og talerett, og skal føre protokoll over styrets møter.

§ 4 Styrets myndighet

Foretaket ledes av styret, som har myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet. Styret påser at virksomheten drives i samsvar med foretakets formål, vedtekter, kommunens økonomiplan og årsbudsjett og andre vedtak eller retningslinjer fastsatt av kommunestyret.

Styret har myndighet til å opprette og nedlegge stillinger og til å treffe avgjørelser i personalsaker. Styret skal arbeide for god personalforvaltning overfor ansatte og deltakere innenfor lover og kommunens avtaleverk og reglement.

Styremedlemmenes godtgjørelse fastsettes av bystyret i henhold til reglement for slik virksomhet i Trondheim kommune.

§ 5 Ledelse

Foretakets styre tilsetter daglig leder og beslutter dennes lønns- og ansettelsesvilkår. Direktør har administrativt, personalmessig, økonomisk og faglig ansvar og myndighet for virksomheten innenfor de fullmakter som styret gir. Foretaket skal drives resultatorientert og målstyrt.

§ 6 Økonomi og årsregnskap

Foretaket skal selge tiltaksplasser for arbeidsrettede tiltak i regi av NAV. Godtgjøringer skjer i tråd med gjeldende regelverk og inngåtte avtaler mellom NAV og tiltaksarrangør. Foretaket kan drifte rehabiliteringstiltak på oppdrag fra statlige direktorat innenfor avtalt økonomisk ramme. Foretaket er basert på at Trondheim kommune gir en årlig bevilgning til sosialfaglig oppfølging av deltakerne og deler av senterets øvrige drift, etter avtale. Foretaket har noe produksjonsrettet virksomhet som gir inntekt.

Det skal føres avdelingsvise regnskaper som klart viser avdelingenes driftsresultater og foretakets samlede driftsresultat. I regnskapet skal disponeringen av de statlige tilskuddene gå klart fram slik at kommunen kan dokumentere overfor staten at tilskuddsmidlene blir brukt i overensstemmelse med statens vilkår for tilskudd. Staten har som vilkår for tilskudd at de statlige midlene ikke blandes sammen med kommunens generelle økonomi.

Foretaket skal ved regnskapsårets slutt avgi årsregnskap i henhold til offentlige budsjett- og regnskapsforskrifter som viser regnskapstall i forhold til bystyrets vedtatte budsjett.

Årsberetningen skal beskrive virksomheten og oppnådde resultater i forhold til vedtatte mål og aktivitetsplaner. Det skal gis en vurdering av den økonomiske situasjonen ved årets slutt.

Underskudd skal dekkes innenfor neste års budsjett eller tas fra avsatte midler. Årsoverskudd i det statlige tilskuddet, må i henhold til statens retningslinjer for tilskudd til virksomheten, særskilt videreføres i foretaket slik at det kommer tiltaksdeltakerne til gode. Overskudd fra den kommunale delen av virksomheten avsettes fortrinnsvis til framtidig bruk i foretaket. Dette må vedtas av bystyret i forbindelse med godkjenning av årsregnskapet.

§ 7 Tilsyn

NAV Sør-Trøndelag skal gis adgang til å føre nødvendig kontroll med at foretaket følger det regelverket som NAV gir tilskudd etter.

NAV og Riksrevisjonen har rett til å iverksette kontroll med at midlene som ytes over statsbudsjettet nyttes etter forutsetningene.

§ 8 Revisjon

Trondheim kommunerevisjon er revisor for foretaket.

§ 9 Ikrafttredelse

Vedtektene trer i kraft fra den dato bystyret vedtar å opprette foretaket og når styret er opprettet.

solidrausspenstig

Partner

   nav   trondheim-kommune  assurancearbeidinkludering sh       læreplassmerke1            MFT